ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27

นายวริศ เจริญกัลป์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๘๑-๘๒๖-๙๘๑๙

นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๙๕-๘๒๓-๕๒๒๘
นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๙๒-๘๙๙-๙๖๕๒

นายโกมินทร์ สุขผลิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : ๐๘๐-๘๐๒-๒๔๔๐

พ.ต.อ.ปัญญา วิเศษพานิชกิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๘๑-๘๔๕-๘๑๖๗

ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ

นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๙๙-๑๙๕-๖๑๙๒

นางสาวนุชนารถ ดวงตั้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ :
นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศักดิ์สิทธิ์ ห่านนันทาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจารุพิชญา ตลับนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา