ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,922
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
18,832
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
49,866
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 256320 เม.ย. 2563
2ประกาศเทศบาลหนองเสือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256320 เม.ย. 2563
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 เม.ย. 2563
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม20 เม.ย. 2563
5มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน20 เม.ย. 2563
6มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง20 เม.ย. 2563
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 256320 เม.ย. 2563
9มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ20 เม.ย. 2563
10แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคูรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ต.ค. 2562
11มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน8 มี.ค. 2562
12มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานตามคู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 มี.ค. 2562

1