ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
295
เดือนที่แล้ว
2,630
ปีนี้
22,641
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
53,675
ไอพี ของคุณ
54.144.55.253

ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ

นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ


นางสาวสุวิษา เงินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพัชรา ถาวรเลิศรัตน์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางวิราภรณ์ ทองลาด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอธิธาร สหกิจขจรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสุภาวดี ลัดดามณีโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.กรวิกา มีสามเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายมนต์ชัย ศิริจร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.ชณิฌา แสงสว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจสำนักปลัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสุชาดา ยอดมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายนิรันดร์ เขียวเอม
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ลัดดาวรรณ กลมเกลียว
คนงานทั่วไป


น.ส.เบญจวรรณ ตะเพียนทอง
คนงานทั่วไป


น.ส.สุปรานี เพิ่มพูล
คนงานทั่วไป


นายประดิษฐ์ จุ้ยโหมด
พนักงานขับรถยนต์