ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นางสาวนุชนารถ ดวงตั้ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุวิษา เงินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพัชรา ถาวรเลิศรัตน์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางวิราภรณ์ ทองลาด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวธัญพิชชา หลีอาภรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายมนต์ชัย ศิริจร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.ชณิฌา แสงสว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจสำนักปลัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสุชาดา ยอดมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายนิรันดร์ เขียวเอม
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ลัดดาวรรณ กลมเกลียว
คนงานทั่วไป


น.ส.เบญจวรรณ ตะเพียนทอง
คนงานทั่วไป


น.ส.สุปรานี เพิ่มพูล
คนงานทั่วไป


นายประดิษฐ์ จุ้ยโหมด
พนักงานขับรถยนต์

จ่าเอกศรายุทธ สถานสถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นายจรูญ ชมจุ้ย
พนักงานดับเพลิง


นายเจริญ ชมจุ้ย
พนักงานดับเพลิง


นายพันลภ ทองสว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายสมนึก เอี่ยมไชย
พนักงานดับเพลิง


นายอาคม อินอ่ำ
พนักงานดับเพลิง ภารกิจ